Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 31818
W sumie: 211210

News

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II

27.02.2018

loga unijne

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

w Drohiczynie - etap II

      Gmina Drohiczyn otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie – etap II”.

     Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie-etap II” polega na modernizacji energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej:

     - Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej,

     - budynku mieszkalnego przy ulicy Wielkiego Księcia Witolda 20,

     - budynku mieszkalnego przy ulicy Wielkiego Księcia Witolda 12,

     o łącznej powierzchni użytkowej: 837 m2.

     Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie izolacji cieplnej, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia. Ponadto uwzględnia się przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła oraz systemów wentylacji.

     Inwestycja obejmuje 5 zadań, w tym trzy zadania inwestycyjne:

     - zadanie 1: przygotowanie projektu do realizacji - sporządzenie niezbędnej dokumentacji,

     - zadanie 2: termomodernizacja budynku przeznaczonego na Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej,

     - zadanie 3: termomodernizacja budynku ul. W. Ks. Witolda 20

     - zadanie 4: termomodernizacja budynku ul. W. Ks. Witolda 12

     - zadanie 5: nadzór inwestorski

Cel ogólny

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Drohiczyn

Cele bezpośrednie

1. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej

2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej związanego z oświetleniem w budynkach użyteczności publicznej

3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wytwarzanych przez sektor publiczny, poprzez modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii

4. Zwiększenie wykorzystywania energii odnawialnej

5. Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego

6. Poprawa komfortu cieplnego użytkowników obiektów

W wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu :

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej- 452 GJ/rok

2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej w zakresie oświetlenia 1.7 MWh/rok

3. Liczba audytów ex-post – 3 szt.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty bezpośrednie:

1. wzrost efektywności energetycznej (energii pierwotnej) o 84,7 % w budynku NCTK, o 78,4% w budynku mieszkalnym W. KS. Witolda 12 oraz o 80,6 % w budynku mieszkalnym W. KS. Witolda 20, co w ramach projektu da średnią efektywność na poziomie 82,77 % wyliczając średnią do udziału kosztowego lub na poziomie 81,2 % wyliczając średnią arytmetyczną dla projektu

2. Oszczędność kosztów eksploatacyjnych w wysokości 52,8 tys. zł. rocznie.

3. Redukcja emisji CO2 na poziomie 141,4 t/rok, w tym zmniejszenie emisji CO2 dla każdego z wymienianych źródeł na poziomie od 58,9 do70,3 % w poszczególnych budynkach.

4. Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych (energia pozyskana z OZE będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby własne)-moc grzewcza zainstalowana łącznie 23,7 kW

Długoterminowe korzyści społeczno – ekonomiczne:

• redukcja emisji lokalnych zanieczyszczeń powietrza (CO2, SO2, NOx, pyły, metale ciężkie) i zmniejszenie przez to strat ekonomicznych (które obecnie tylko po części rekompensowane są poprzez opłaty za emisję) spowodowanych: degradacją ekosystemów leśnych, rolnych i wodnych, przyśpieszoną korozją elementów budowli, maszyn i urządzeń, niekorzystnym wpływem zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie, itp.,

• poprawa jakości powietrza, w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji i zainstalowania odnawialnych źródeł energii skutkująca spadkiem zachorowalności lokalnej społeczności, co z kolei powoduje zmniejszenie kosztów leczenia i czasu zwolnień chorobowych.

• korzystne oddziaływanie na lokalne rynki pracy poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy w budownictwie

• wzrost prestiżu politycznego (i to zarówno na poziomie społeczności lokalnych jak i całego kraju) w związku z troską o środowisko przyrodnicze i zrównoważony rozwój gospodarczy, oraz stworzenie możliwości zmniejszenia luki cywilizacyjnej pomiędzy obszarami wiejskimi i peryferyjnymi a regionami zurbanizowanymi,

• łatwiejsze wywiązanie się kraju ze zobowiązań międzynarodowych dotyczących redukcji emisji zanieczyszczeń lokalnych i gazów cieplarnianych (głównie CO2), a przez to zmniejszenie kosztów działań, które muszą być podjęte dla osiągnięcia wymaganych przez odpowiednie konwencje limitów emisji w skali kraju,

• podniesienie świadomości pracowników sektora publicznego oraz mieszkańców w zakresie oszczędności gospodarowania energią oraz realizacja funkcji pełnienia przez samorządy wzorcowej roli w zakresie zarządzania energią oraz pozytywne oddziaływanie w kierunku eliminacji zjawiska ubóstwa energetycznego.

Zastosowane w projekcie produkty i technologie będą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE, - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/WE dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, tj. zgodność realizowanej inwestycji z unijnymi standardami i przepisami w zakresie wspierania efektywności energetycznej w UE, a także usunięcia barier na rynku energii i zapewnienie jego prawidłowego działania.

    Grupą docelową projektu są osoby korzystające z infrastruktury, która będzie podlegała modernizacji energetycznej, w tym mieszkańcy budynków komunalnych.

   Gmina Drohiczyn otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V "Gospodarka niskoemisyjna", Działania 5.3,"Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej", Poddziałania 5.3.1. "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne".

     Wydatki ogółem: 1 045 982,00 zł

     Wydatki kwalifikowalne: 1 044 137,00 zł

     Dofinansowanie EFRR: 678 689,05 zł

     Wkład własny ogółem: 365 447,95 zł

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.