Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17167
W sumie: 61830

News

News zdjęcie id 593

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie

20.06.2017

 

 

 

     

     Gmina Drohiczyn otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie”.

     Przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie” polega na modernizacji energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej:

     - Urzędu Miejskiego,

     - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,

     - Ochotniczej Straży Pożarnej,

      o łącznej powierzchni użytkowej: 1596 m2.

     Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie docieplenia dachów, stropodachów, ścian zewnętrznych, ścian poniżej gruntu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji CO. Ponadto wykonano modernizację dwóch źródeł ciepła, w budynku UG i OSP, montaż systemu zarządzania energią w każdym z budynków, montaż instalacji fotowoltaicznej w MGOK i UM oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Miejskim.

     Inwestycja obejmuje 6 zadań, w tym trzy zadania inwestycyjne:

     - zadanie 1: przygotowanie projektu do realizacji - sporządzenie niezbędnej dokumentacji,

     - zadanie 2: termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie,

     - zadanie 3: termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drohiczynie,

     - zadanie 4: termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie,

     - zadanie 5: nadzór inwestorski,

     - zadanie 6: promocja projektu.

 

    

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury

 

     Cel ogólny

     Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Drohiczyn

 

    Cele bezpośrednie

1. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej

2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej

3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wytwarzanych przez sektor publiczny, poprzez modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej

4. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych

5. Zwiększenie wykorzystywania energii słonecznej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

6. Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego

7. Poprawa komfortu cieplnego użytkowników obiektów

 

    W wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej- 2 237,08 GJ/rok

2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 20,85 MWh/rok

3. Liczba audytów ex-post – 3 szt.

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

 

     W wyniku projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu:

1.            Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 3 szt.

2.            Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła - 2 szt.

3.            Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 1596 m2

4.            Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 238,19 tony równoważnika CO2/rok

5.            Moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych - 10,5 kW

 

     W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty bezpośrednie:

1. wzrost efektywności energetycznej (energii pierwotnej) o 63,25 % w budynku UM, o 63,89% w budynku MGOK oraz o 75,69% w budynku OSP, co w ramach projektu da średnią efektywność na poziomie 68,51% wyliczając średnią do udziału kosztowego lub na poziomie 67,61% wyliczając średnią arytmetyczną dla projektu

2. Oszczędność kosztów eksploatacyjnych w wysokości 204 229,97 zł.

3. Redukcja emisji CO2 na poziomie 238,19 Mg CO2/rok, w tym zmniejszenie emisji CO2 dla każdego z wymienianych źródeł na poziomie ponad 30%.

4. Pozyskanie energii elektrycznej z źródeł odnawialnych na poziomie ok 10 021,58 kWh/rok, co wpłynie na zmniejszenie kosztów zużycia energii sieciowej (energia elektryczna pozskana z OZE będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby własne)

 

 

Urząd Miejski

 

      Długoterminowe korzyści społeczno –ekonomiczne:

• redukcja emisji lokalnych zanieczyszczeń powietrza (CO2, SO2, NOx, pyły, metale ciężkie) i zmniejszenie przez to strat ekonomicznych (które obecnie tylko po części rekompensowane są poprzez opłaty za emisję) spowodowanych: degradacją ekosystemów leśnych, rolnych i wodnych, przyśpieszoną korozją elementów budowli, maszyn i urządzeń, niekorzystnym wpływem zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie, itp.,

• poprawa jakości powietrza, w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji i zainstalowania odnawialnych źródeł energii skutkująca spadkiem zachorowalności lokalnej społeczności, co z kolei powoduje zmniejszenie kosztów leczenia i czasu zwolnień chorobowych.

• korzystne oddziaływanie na lokalne rynki pracy poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy w budownictwie

• wzrost prestiżu politycznego (i to zarówno na poziomie społeczności lokalnych jak i całego kraju) w związku z troską o środowisko przyrodnicze i zrównoważony rozwój gospodarczy, oraz stworzenie możliwości zmniejszenia luki cywilizacyjnej pomiędzy obszarami wiejskimi i peryferyjnymi a regionami zurbanizowanymi,

• łatwiejsze wywiązanie się kraju ze zobowiązań międzynarodowych dotyczących redukcji emisji zanieczyszczeń lokalnych i gazów cieplarnianych (głównie CO2), a przez to zmniejszenie kosztów działań, które muszą być podjęte dla osiągnięcia wymaganych przez odpowiednie konwencje limitów emisji w skali kraju,

• podniesienie świadomości pracowników sektora publicznego w zakresie oszczędności gospodarowania energią oraz realizacja funkcji pełnienia przez samorządy wzorcowej roli w zakresie zarządzania energią.

Zastosowane w projekcie produkty i technologie będą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE, - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/WE dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, tj. zgodność realizowanej inwestycji z unijnymi standardami i przepisami w zakresie wspierania efektywności energetycznej w UE, a także usunięcia barier na rynku energii i zapewnienie jego prawidłowego działania.

 

     Grupą docelową projektu są osoby korzystające z infrastruktury, która będzie podlegała modernizacji energetycznej, a przede wszystkim: pracownicy UG i interesanci, pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury oraz korzystający z ośrodka, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej i członkowie orkiestry.

 

      Gmina Drohiczyn otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V "Gospodarka niskoemisyjna", Działania 5.3,"Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej", Poddziałania 5.3.1. "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne".

      

     Wydatki ogółem: 1 455 514,59 zł

     Wydatki kwalifikowalne: 1 352 597,49 zł

     Dofinansowanie EFRR: 987 396,07 zł

     Wkład własny ogółem: 468 118,52 zł

     Wkład własny kwalifikowany: 365 201,42 zł

 

 

 

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.