Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3580
W sumie: 403233

News

News zdjęcie id 2220

Informacja Starosty Siemiatyckiego z dnia 15.03.2022r.

16.03.2022

Informacja

o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego

z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. ze zm.), Starosta Siemiatycki zawiadamia o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej na terenach następujących obrębów:

  1. Rotki, Wierzchuca Nadbużna, Wierzchuca Nagórna, Kłyzówka, Koczery, Minczewo, Obniże, Siekierki, Zajęczniki, położonych w jednostce ewidencyjnej 201002_5 gmina Drohiczyn w zakresie gruntów, budynków i lokali;

  2. Dołubowo, Smolugi, Zaminowo, Korzeniówka, Lipiny, Malinowo, Wojeniec, Zaręby, położonych w jednostce ewidencyjnej 201003_2 gmina Dziadkowice w zakresie gruntów, budynków i lokali;

  3. Leszczka, Siemiatycze Stacja, Wieromiejki, Romanówka, Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski, Kajanka, Orzepy, Ossolin, Wólka Nadbużna, Cecele, Grzyby, Kłopoty Stanisławy, Krasewice Czerepy, Krasewice Jagiełki, Krasewice Stare, Kułygi, Lachówka, Wiercień Duży, Wiercień Mały, położonych w jednostce ewidencyjnej 201009_2 gmina Siemiatycze w zakresie gruntów, budynków i lokali.

Wyłożenie nastąpi w dniach 04.04.2022 r. – 25.04.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Leg. Piłsudskiego 3, w godzinach pracy urzędu w pok. 116 oraz 202.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany został na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 ze zm.). Podstawowymi elementami ww. projektu są: mapa ewidencyjna oraz rejestr ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Weryfikacja danych ewidencyjnych ujawnionych w projekcie leży w interesie osób zainteresowanych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych czynności związanych z opracowaniem, zatwierdzeniem operatu opisowo-kartograficznego oraz ujawnieniem nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych, od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu, lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia. Po upływie powyższego terminu, dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

W terminie 30 dni od daty ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w tym operacie, może złożyć zastrzeżenia do tych danych. O przyjęciu lub odrzuceniu zastrzeżeń Starosta rozstrzyga w formie decyzji. Zarzuty zgłaszane po tym terminie traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

W związku z przyszłymi skutkami podatkowymi niniejszego opracowania, prosimy właścicieli nieruchomości o czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udzielanie rzetelnych informacji oraz zapoznanie się z nową dokumentacją w trakcie wyłożenia projektu.

Informacja podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego, tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego i właściwego Urzędu Gminy na okres 14 dni, oraz ogłoszeniu w prasie o zasięgu krajowym.

z up. Starosty

Sylwester Zgierun

Wicestarosta

 

INFORMACJA.pdf ( 134,52 KB )

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.