Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 47931
W sumie: 227323

News

Afrykański pomór świń

30.07.2019

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2019
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: siemiatyckiego i wysokomazowieckiego


Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. a i lit. b, pkt 4, 7, 8f i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się obszar wokół wyznaczonego ogniska choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie położonym w miejscowości Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie, jako:
1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, obejmujący miejscowości na terenie powiatu siemiatyckiego w gminie Perlejewo: Głęboczek, Kruzy i Granne;
2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, obejmujący miejscowości:
a) na terenie powiatu siemiatyckiego:
- w gminie Perlejewo: Leśniki, Głody, Kobyła, Pełch, Wiktorowo, Ponichy, Czarkówka Mała,
Czarkówka Duża, Leszczka Mała, Perlejewo, Twarogi Lackie, Pieczyski, Miodusy Pokrzywne, Miodusy Dworaki, Miodusy Inochy, Twarogi Trębnica, Osnówka Wyręby i Osnówka,
- w gminie Drohiczyn: Obniże, Chechłowo, Śledzianów, Arbasy Małe, Arbasy Duże, Bużyski
i Wierzchnica Nagórna,
b) na terenie powiatu wysokomazowieckiego w gminie Ciechanowiec: Wojtkowice Dady, Wojtkowice Stare i Wojtkowice Glinna.
§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw;
2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie oraz z wyłączeniem drogowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zapowietrzonym;
4) organizowania polowań zbiorowych i odłowów zwierząt łownych;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;

7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siemiatyczach drogach publicznych lub prywatnych trwałych tablic z napisem:

„AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
OBSZAR ZAPOWIETRZONY”;

Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne;
5) pozostawienie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.
§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie oraz z wyłączeniem transportu świń przewożonych do rzeźni znajdujących się na tym obszarze w celu natychmiastowego uboju, a także z wyłączeniem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na obszarze zagrożonym;
3) polowań zbiorowych i odłowów zwierząt łownych.
§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynfekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) środków żywienia zwierząt,
d) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na wskazanych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii drogach publicznych lub prywatnych trwałych tablic z napisem:

„AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
OBSZAR ZAGROŻONY”.

Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne.
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.
§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Staroście Siemiatyckiemu, Staroście
Wysokomazowieckiemu, Powiatowemu Komendantowi Policji w Siemiatyczach, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, Powiatowemu Komendantowi Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Burmistrzom: Drohiczyna i Ciechanowca oraz Wójtowi Gminy Perlejewo.
§ 8. Wójt Gminy Perlejewo oznaczy obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 3 pkt 4. Wójt Gminy Perlejewo oraz Burmistrzowie: Drohiczyna i Ciechanowca oznaczą obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.
§ 9. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Siemiatyczach i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Ciechanowiec, Drohiczyn i Perlejewo oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.