Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 19829
W sumie: 199221

News

News zdjęcie id 1051

Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem nieruchomości

04.09.2018

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr …VI

na okres od 01.08.2018 r.  do 31.12.2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie gminy Drohiczyn. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek. .…

(zwięzły opis głównego zagrożenia /problemu/ wraz ze wskazaniem miejsca /miejsc/ i czasu jego występowania w rejonie oraz zidentyfikowanych przyczyn oraz skutków. Należy wskazać główne zidentyfikowane zagrożenie, wymagające podjęcia długoterminowych czynności, wymagający oddziaływania długookresowego, wykraczającego poza zakres rutynowych czynności, wraz ze źródłami informacji stanowiącymi podstawę diagnozy, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań społecznych. W razie potrzeby dopuszcza się wskazanie więcej niż jednego zagrożenia, dzielnicowy jednak musi mieć możliwość ich równoległej realizacji na właściwym poziomie)

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Doprowadzenie do oznaczenia wszystkich zamieszkałych nieruchomości numerem porządkowym na terenie gminy Drohiczyn. Do chwili obecnej oznakowanych jest około 70% posesji. ……

(należy wskazać postawiony do osiągnięcia cel wraz ze sposobem oceny jego realizacji. Ocena może mieć charakter zamknięty: zrealizowano/nie zrealizowano, jakościowy lub ilościowy np. spadek/wzrost określonej liczby, %)

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

  • Informowanie mieszkańców gminy Drohiczyn o obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym; informowanie mieszkańców gminy Drohiczyn, iż brak oznaczenia numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek; informowanie mieszkańców gminy Drohiczyn o konsekwencjach prawnych wynikających z braku niedopełnienia tego obowiązku (art. 64 Kodeksu Wykroczeń, grzywna do 250 zł); Kontrola dotycząca realizacji obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym przez osoby odpowiedzialne oraz wyciąganie konsekwencji prawnych wynikających z nie realizacji tego obowiązku;  
  • Profilaktyka poprzez kontakt z sołtysami i przeprowadzanie spotkań z mieszkańcami wsi: Zajęczniki, Bujaki, Sytki, Sady, Koczery, Sieniewice, Kłyzówka, Runice, Wólka Zamkowa, Minczewo, odwiedzanie rodzin, które do chwili obecnej nie oznakowały prawidłowo posesji;
  • Profilaktyka poprzez kontakt z sołtysami i przeprowadzanie spotkań z mieszkańcami wsi: Tonkiele, Chrołowice, Chutkowice, Putkowice Nadolne, Putkowice Nagórne, Wierzchuca Nagórna, Rotki, Bużyski, odwiedzanie rodzin, które do chwili obecnej nie oznakowały prawidłowo posesji;
  • Profilaktyka poprzez kontakt z sołtysami i przeprowadzanie spotkań z mieszkańcami wsi: Miłkowice Maćki, Miłkowice Paszki, Miłkowice Janki, Miłkowice Stawki, Skierwiny, Lisowo, Narojki, Bryki, Klepacze, Łopusze, odwiedzanie rodzin, które do chwili obecnej nie oznakowały prawidłowo posesji;
  • Profilaktyka poprzez kontakt z sołtysami i przeprowadzanie spotkań z mieszkańcami wsi: Arbasy, Śledzianów, Chechłowo, Obniże, Siekierki, Smorczewo, Ostrożany, Smarklice, odwiedzanie rodzin, które do chwili obecnej nie oznakowały prawidłowo posesji;
  • Sporządzenie KARTY ZADANIA DORAŹNEGO odnośnie obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz kontrola posesji, których właściciele zlekceważyli problem oznakowania posesji i zastosowanie wobec nich środków represyjnych przewidzianych prawem;

(należy wskazać główne zadania realizowane przez dzielnicowego i podmioty pozapolicyjne np. skierowanie wystąpienia, zorganizowanie spotkania/kampanii informacyjnej itp. bezwzględne reagowanie na określone zachowania np. wykroczenia)

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Sołtysi wsi – organizowanie spotkań z mieszkańcami, przekazywanie informacji mieszkańcom odnośnie zagrożenia

- Lokalne społeczeństwo – informowanie o przypadkach nie przestrzegania przepisów prawa

(należy wskazać w przypadku gdy dla osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi)

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego podczas przeprowadzanych spotkań środowiskowych w ramach obchodu rejonu służbowego, informacja na stronie internetowej KPP Siemiatycze i Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, rozmowy z właścicielami nie oznaczonych nieruchomości.……………………………………

 (np. informowanie podczas realizacji zadań, podczas spotkań, zamieszczenie na stronie internetowej, prasie lokalnej, itp.)

Posterunek Policji w Drohiczynie

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.