Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 13163
W sumie: 60678

News

Stypendium szkolne

30.08.2018

W roku szkolnym 2018/2019 wnioski o stypendium szkolne można składać jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi:

 • do 514 zł netto na osobę (kryterium obowiązuje do 30.09.2018r.),
 • do 528 zł netto na osobę (kryterium obowiązujące od 01.10.2018r.),

W przypadku obu powyższych kryteriów dochodowych, składając wniosek, należy wykazać dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z SIERPNIA 2018 r.

Wszystkie wnioski składa się w nieprzekraczalnym terminie: od 1 do 15 września 2018r.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2018 r.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Drohiczyn, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły

Wnioski przyjmowane są w:

 • Urzędzie Miasta w Drohiczynie w pokoju nr. 8

W przypadku gdy uczeń uczy się poza miejscem zamieszkania (tj. poza Drohiczynem) do wniosku załącza się wówczas zaświadczenie dyrektora szkoły potwierdzające naukę ucznia w szkole poza miastem Drohiczyn. Ponadto zaświadczenie powinno zawierać informację czy szkoła jest placówką publiczną, niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, niepubliczną bez uprawnień szkoły publicznej lub inną, ta informacja jest niezbędna, gdyż do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie i słuchacze szkół określonych powyżej.

Każdy z członków rodziny, który posiada dochody, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie ich wysokości.

Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści:

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

We wniosku należy wykazać dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. z sierpnia), a w przypadku dochodu utraconego, z miesiąca złożenia wniosku (tj. z września), jak niżej:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia;
 • emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński;
 • świadczenia otrzymywane z MGOPS: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek okresowy, zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, świadczenie rodzicielskie;
 • alimenty otrzymywane oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;
 • dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny;
 • zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawia do wglądu decyzję orzekającą o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu bądź odmowie prawa do zasiłku, dokument potwierdzający pobieranie innego świadczenia z PUP (np. stażowe, stypendium).

Osoba bezrobotna nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza własnoręczne oświadczenie, w którym potwierdza że nie jest zarejestrowana w PUP;

 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków o powierzchni od 1 ha przeliczeniowego i powyżej).

Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł - do 30 września 2018r.

Od 01.10.2018r. dochód z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosił – 308 zł.

 • dokument potwierdzający opłacenie składki KRUS za sierpień 2018r.
 • dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
 • pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom, dzierżawy;
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zaświadczenie powinno zawierać informacje określone w art.8 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Do wniosku załącza się zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz potwierdzenie opłacenia składek w ZUS.

Wykazane dochody należy pomniejszyć o:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne;
 • alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Nie wlicza się do dochodu:

 • zasiłku celowego;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;
 • świadczenia wychowawczego tzw. 500 + , przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka;
 • wartości świadczenia w naturze.
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

 

ROZLICZENIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Podstawą do refundacji wydatków są wyłącznie faktury, rachunki wystawiane na wnioskodawcę (rodzica, pełnoletniego ucznia), dokumentujące koszty zakupów o charakterze edukacyjnym poniesione przez wnioskodawcę.

Wydatki zwracane będą w kasie urzędu lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wnioskodawcy, na podstawie złożonych w Urzędzie Miasta Drohiczyn imiennych faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP.

Zwrot poniesionych wydatków obejmuje okres, na który stypendium zostało przyznane.

Uwaga: Wnioskodawcom zwracane będą także koszty zakupu podręczników, przyborów szkolnych i plecaka zakupionych w miesiącu lipiec i sierpień 2018r., na rok szkolny 2018/2019. Pozostałe faktury muszą być od września 2018 r.

 

WYKAZ REFUNDOWANYCH WYDATKÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO:

Zwrot kosztów zakupu:

 • podręczników, lektur, słowników, atlasów, wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, również wydawnictw multimedialnych,
 • pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy na lekcjach w danym typie szkoły i profilu kształcenia,
 • artykułów szkolnych (bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina itp.)
 • biurka, fotela lub krzesła do biurka,
 • okularów korygujących wzrok,
 • plecaka, tornistra, torby szkolnej, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w skład którego wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, dres (bluza i spodnie sportowe), obuwie sportowe (np. trampki, adidasy, halówki) oraz stroju sportowego na pozaszkolne zajęcia sportowe lub inne (np. z piłki nożnej, zajęcia taneczne, koło plastyczne, basen),
 • koszty wyjazdu na „zieloną szkołę”,
 • stroju niezbędnego na praktyki zawodowe, mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę i związanego z procesem edukacji ucznia,
 • komputera, laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, części stanowiących składowe komputera jak: monitor, jednostka centralna, dysk twardy, płyta główna, procesor, zasilacz, klawiatura, mysz, oprogramowania, tuszy, pendrive, pokrycia kosztów opłaty abonamentu za Internet.
 • zwrot kosztów korepetycji, nauki języków obcych, zajęć komputerowych, informatycznych, zajęć dla dyslektyków, dysgrafików, logopedycznych, nauki w szkole muzycznej, ognisku muzycznym, zajęć w ramach sekcji i kół sportowych, artystycznych, plastycznych, wokalnych, tanecznych, korzystanie z basenu, inne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznia,
 • rachunki za dostęp do internetu (wyraźnie opisane jako „opłata za internet”, nie „opłata za usługi telekomunikacyjne” – w takim przypadku konieczne jest przedłożenie umowy, w której widnieje zapis kwoty opłaty za internet lub opis z punktu, w którym internet został zakupiony)
 • koszty związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, poza miejscem zamieszkania, w szczególności:

- koszty zakwaterowania w internacie, bursie,

- koszty transportu do i ze szkoły (bilety),

- koszty czesnego, wpisowego także w przypadku pobierania nauki w miejscu zamieszkania.

Refundacji nie podlegają: kamera internetowa, głośniki, słuchawki, podstawki chłodzące pod laptop, środki do konserwacji i czyszczenia laptopa, płyty DVD, CD, telefony komórkowe, smartfony, tablety, ipody.

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O STYPENDIUM PROSZONE SĄ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH I PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW

Wnioski pobiera się w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w pokoju nr 8.

UWAGA!

Od tego roku szkolnego wypłaty będą przekazywane wyłącznie na konto bankowe wnioskodawcy.

Załączniki:

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.