Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 21045
W sumie: 264476

Słoneczna Gmina Drohiczyn III – obszar miejski

Loga unijne i krajowe

„Słoneczna Gmina Drohiczyn III – obszar miejski”

 

Beneficjent: Gmina Drohiczyn

Całkowita wartość projektu: 1 696 821,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 1 696 821,00 PLN

Dofinansowanie UE: 1 102 933,65 PLN

Wkład własny: 593 887,35 PLN

Lata realizacji projektu – 2021-2022

Nabór wniosków od dnia 12 kwietnia do dnia 12 maja 2021r. (włącznie)

Projekt pt: „Słoneczna Gmina Drohiczyn III –obszar miejski” przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby 58 budynków mieszkalnych na terenie Miasta Drohiczyn o łącznej mocy 0,24 MW. Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energii zużywanej na terenie Miasta Drohiczyn. Efektem podjętych w projekcie działań będzie redukcja emisji CO2 oraz poprawa stanu środowiska, a w dłuższym horyzoncie czasowym projekt będzie pozytywnie oddziaływał na postawiony w RPOWP rezultat strategiczny dla Działania 5.1 tj. zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem oraz w zużyciu końcowym energii brutto.

W projekcie przewidziano jedno zadanie inwestycyjne, w ramach którego planuje się przeprowadzenie przez Wnioskodawcę procedury wyboru Grantobiorców, realizację inwestycji przez wybranych Grantobiorców, rozliczenie przyznanych grantów oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego przez wyłonionego inspektora.

W wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:

- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – zakładana wartość 225,77 MWhe/rok

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty bezpośrednie:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 58 sztuk

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 183,33 tony równoważnikaCO2 /rok

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,24 MWe

Grupą docelową projektu są wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Drohiczyn, ponieważ wszyscy mieszkańcy w sposób bezpośredni lub pośredni doświadczą efektów projektu.

 

Oprócz wyznaczonego dla projektu celu głównego oraz celów szczegółowych, realizacja przedsięwzięcia będzie generować dodatkowe, krótko i długofalowe efekty w obszarze społecznym, gospodarczym, czy też środowiskowym. Efekty te będą miały wymiar nie tylko lokalny, ale też globalny zorientowany na poprawę jakości środowiska, czy też zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym. Dodatkowe efekty, które mogą być osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

-poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców obszaru miejskiego Gminy Drohiczyn, powiatu siemiatyckiego, jak i województwa podlaskiego poprzez lokalną produkcję energii elektrycznej na bazie OZE,

-wzrost potencjału ekonomicznego Gminy Drohiczyn, jak i powiatu siemiatyckiego dzięki produkcji energii w miejscu jej zużycia  w oparciu o instalacje odnawialnych źródeł energii,

-mniejsze wydatki gospodarstw domowych z terenu Gminy Drohiczyn na zakup energii elektrycznej i tym samym więcej pieniędzy pozostawionych w portfelach mieszkańców,

- wkład w zmniejszenie zużycia energii elektrycznej sieciowej wytwarzanej z nieodnawialnych zasobów, głównie na bazie węgla,

- redukcja emisji dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń powietrza takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, czy pyły, powstające w procesie produkcji energii elektrycznej sieciowej i wykorzystywanej przez odbiorców końcowych; w konsekwencji wpływa to na poprawę jakości powietrza na terenie województwa podlaskiego czy kraju,

- wkład projektu w zachowanie obszarów cennych przyrodniczo w skali regionu, jak i kraju, na które niekorzystny wpływ ma energetyka zawodowa, w tym produkcja energii elektrycznej oparta o nieodnawialne źródła energii; pozytywne oddziaływanie na zachowanie różnorodności biologicznej,

- zmniejszenie strat ekonomicznych i środowiskowych wynikających z zanieczyszczenia powietrza m.in przez sektor energetyczny takich jak: degradacja ekosystemów (naturalnych i antropogenicznych), niszczenie budynków i budowli w wyniku działania np. kwaśnych deszczy, pogorszenie stanu zdrowia ludności,

- pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez tworzenie firm z sektora OZE, 

- korzystne oddziaływanie na rynek pracy poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy w sektorze OZE,

- ograniczenie postępujących zmian klimatycznych w aspekcie globalnym oraz budowanie gospodarki bardziej przyjaznej środowisku,

- wpływ na wywiązanie się Polski z wymogów akcesyjnych w zakresie produkcji energii z OZE na poziomie minimum 15% w konsumpcji energii ogółem, ograniczenia emisji dwutlenku węgla,

- wkład projektu w realizację celów Strategii „Europa 2020’ i osiągnięcie celów w zakresie klimatu i energii tzw. pakiet 20/20/20,

- popularyzacja i wzrost świadomości ekologicznej lokalnych społeczności, podmiotów publicznych i niepublicznych w zakresie potrzeby ograniczenia wykorzystania energii wytwarzanej na bazie nieodnawialnych surowców oraz zalet uzyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

- budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Drohiczyn jako nowoczesnego samorządu i jednocześnie odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo,

- pełnienie wzorcowej roli samorządu w promowaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 


 

Ogłoszenie

Burmistrz Drohiczyna informuje, że firma DECO-FARM Artur Karpienia z siedzibą 18-106 Niewodnica Korycka, ul. Kwiatowa 8, tel. 662969852, wygrała przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektem „Słoneczna Gmina Drohiczyn III – obszar miejski”, dotyczącym dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie miejskim Gminy Drohiczyn.

Do obowiązków w/w firmy należy między innymi przeprowadzenia inspekcji oraz weryfikacji technicznej budynków mieszkalnych zgłoszonych w ramach projektu, celem sprawdzenia możliwości montażu instalacji PV.

 

Szczegółowy harmonogram inspekcji przedstawia się następująco:

 

22.06.2021 r. (wtorek) :

Bpa Jędruszuka, Jaśminowa, Kasztanowa, Kopernika, Mieszka I, Monterska, Polna, Prusa, Świętojańska, Wojska Polskiego

 

23.06.2021 r. (środa):

Boh. Września, Bpa Łozińskiego, Farna, Jagiellończyka, Jana Pawła II, Kościelna, Kotlarska, Mickiewicza, Różyckiego, Warszawska

 

24.06.2021 r. (czwartek):

Batorego, Ciechanowiecka, Konopnickiej, Olimpijska, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Słoneczna, Słowackiego, Szmita, Wlk. Księcia Witolda

 

Inne zadania realizowane w trakcie inspekcji przez firmę DECO-FARM:

- wyliczenie prognozowanego zużycia energii w skali roku dla wnioskodawców deklarujących zakup dodatkowych urządzeń elektrycznych do budynków mieszkalnych;

- wyliczenie zużycia energii w skali roku dla gospodarstw domowych, które mają wspólny licznik energii elektrycznej z budynkami w których prowadzona jest działalność gospodarcza w tym rolnicza;

- wyliczenie zużycia energii w skali roku dla budynków  mieszkalnych nowowybudowanych.

 

W trakcie inspekcji pracownik firmy DECO-FARM legitymować się będzie zaświadczeniem wystawionym przez Burmistrza Drohiczyna uprawniającym go do przeprowadzenia w/w prac.

 

Drohiczyn, dnia 08.06.2021r.

 

Załączniki do pobrania

Zmiany

 

Wyniki naboru projektu grantowego

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.