Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3386
W sumie: 403039

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”

 

§1

 

Informacje ogólne

 

1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz  warunki uczestnictwa w projekcie „TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY", współfinansowanym ze środków                                      Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji  społecznej,  Działanie  7.1  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; realizowanym przez MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE.

 

§2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1. Programie  -  oznacza  Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki,  Działanie  7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

2. Projekcie  -  oznacza  Projekt  „TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY" realizowany w okresie od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

 

3. Beneficjencie       Ostatecznym     Projektu   -    oznacza      uczestnika Projektu, który przeszedł pozytywnie procedurę rekrutacyjną  – zwany dalej Beneficjentem.

 

4. Kandydacie  -  oznacza  osobę, która  złożyła  Formularz  Zgłoszeniowy – Deklarację Uczestnictwa i  bierze  udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu.

 

5.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie - oznacza wnioskodawcę i organizatora szkoleń realizowanych w ramach Projektu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12, 17-312 Drohiczyn - zwanego dalej MGOPS.

 

6. Biurze Projektu -oznacza miejsce   realizacji  projektu, zarządzania finansowego i merytorycznego projektem, znajdujące się w siedzibie MGOPS ul. Warszawska 12,17-312 Drohiczyn, e-mail: mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl

 

§3

 

Beneficjenci projektu

 

1. W  projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia równocześnie następujące warunki:

 

a) jest osobą w wieku od 15 do 25 roku życia, nieaktywną zawodowo, uczącą się lub kształcącą, zagrożoną wykluczeniem społecznym.

 

b) wyraża zgodę na uczestnictwo w Projekcie. 

 

c) złożyła kompletnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy - Deklarację uczestnictwa

 

§4

 

Zasady rekrutacji

 

1. Rekrutacja do Projektu przebiega od 02 stycznia 2009r.; będzie trwała do chwili zakwalifikowania wymaganej liczby beneficjentów.

 

2. Rekrutacja zostanie ogłoszona w lokalnych mediach, na stronie www.mgops-drohiczyn.idl.pl oraz  jako informacja zaprezentowana  potencjalnym Beneficjentom Ostatecznym Projektu.

 

3. Rekrutacja realizowana będzie bezpośrednio w Biurze Projektu.

 

4. Rekrutacja do Projektu będzie odbywała się poprzez złożenie przez kandydata Formularza Zgłoszeniowego – Deklaracji Uczestnictwa (dostępna na stronie  oraz w www.mgops-drohiczyn.idl.plzałącznik nr 1,

 

5. Oryginalne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu bądź wysłać drogą pocztową na adres Biura Projektu.

 

6. Formularze przesłane w formie elektronicznej lub za pomocą faksu będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym pod warunkiem dostarczenia oryginału najpóźniej do pierwszego dnia szkoleniowego, w którym Beneficjent będzie uczestniczył.

 

7. Każdemu  złożonemu  formularzowi  zostanie  nadany  numer  rekrutacyjny,  określany na podstawie daty i godziny wpłynięcia dokumentu do Biura Projektu.

 

8. Kandydaci,  którzy nie zostali zakwalifikowani na szkolenie z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, tworzą listę rezerwową.

 

9.Kandydaci  zostaną  poinformowani o zakwalifikowaniu się na szkolenie telefonicznie lub na spotkaniu informacyjnym.

 

§5

 

                     Warunki realizacji szkoleń i warsztatów

 

1. Szkolenia i warsztaty realizowane będą od lutego 2009 r. do grudnia 2009r. zgodnie z harmonogramem działań.

 

2. Każdy Beneficjent otrzyma materiały dydaktyczne do szkoleń i warsztatów.

 

3. Udział Beneficjenta we wszystkich zajęciach     szkoleniowych przewidzianych programem i harmonogramem jest obowiązkowy. Na zajęciach będą prowadzone w dziennikach zajęć - listy obecności.

 

4. Beneficjent otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia po zakończeniu całego Projektu.

 

§6

 

Warunki realizacji Projektu

 

1.Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 25 roku życia, nieaktywne zawodowo, uczące się lub kształcące, zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

2.Spotkania będą prowadzone i realizowane od lutego 2010r. do grudnia 2010r. zgodnie z harmonogramem działań.

 

3.W ramach Projektu w 2010r. będą organizowane:

 

- warsztaty z zakresu robotyki (40 godz.)

 

- warsztaty z zakresu budownictwa (40 godz.)

 

- warsztaty z zakresu kosmetologii (55 godz.)

 

- warsztaty stylista (40 godz.)

 

- warsztaty DJ (40godz.)

 

- warsztaty z zakresu Ratownictwa Medycznego (15 godz.)

 

- warsztaty z zakresu projektowania wnętrz (50 godz.)

 

- warsztaty tworzenia stron internetowych (40 godz.)

 

- warsztaty reklamy (60 godz.)

 

- kurs ratownika wodnego (60 godz. - 15 osób)

 

- kurs prawa jazdy kat. „B” (35 osób)

 

Zajęcia organizacji czasu wolnego – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

 

- warsztaty taneczne (80 godz.)

 

- warsztaty umuzykalniające (50 godz.)

 

- warsztaty sportowe (50 godz.)

 

- warsztaty samoobrony (40 godz.)

 

Doradztwo specjalistyczne

 

- 12 godz. zajęć– doradztwo zawodowe

 

-  12 godz. zajęć – zajęcia z psychologiem z zakresu profilaktyki uzależnień 

 

4.Każdy uczestnik Projektu otrzyma materiały dydaktyczne i informacyjno - promocyjne.

 

5.Uczestnik Projektu otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Projekcie po zakończeniu Projektu.

 

§7

 

Ewaluacja Projektu

 

1.Beneficjent zobowiązany jest do wypełniania ankiet – formularzy oceniających skuteczność, efektywność i użyteczność szkoleń i warsztatów oraz kompetencje trenerów.

 

2. Beneficjenci zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym.

 

§8

 

Postanowienia końcowe

 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym
Burmistrz Drohiczyna
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Marian Rogowiec
Przewodniczący Rady
przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
900-1200

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.