Logo Gmina Drohiczyn

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7345
W sumie: 199008

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

„TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY”

 

§1

 

Informacje ogólne

 

1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz  warunki uczestnictwa w projekcie „TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY", współfinansowanym ze środków                                      Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji  społecznej,  Działanie  7.1  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji, Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; realizowanym przez MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE.

 

§2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1. Programie  -  oznacza  Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki,  Działanie  7.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

2. Projekcie  -  oznacza  Projekt  „TERAZ MŁODZIEŻ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY" realizowany w okresie od 01 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

 

3. Beneficjencie       Ostatecznym     Projektu   -    oznacza      uczestnika Projektu, który przeszedł pozytywnie procedurę rekrutacyjną  – zwany dalej Beneficjentem.

 

4. Kandydacie  -  oznacza  osobę, która  złożyła  Formularz  Zgłoszeniowy – Deklarację Uczestnictwa i  bierze  udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu.

 

5.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie - oznacza wnioskodawcę i organizatora szkoleń realizowanych w ramach Projektu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12, 17-312 Drohiczyn - zwanego dalej MGOPS.

 

6. Biurze Projektu -oznacza miejsce   realizacji  projektu, zarządzania finansowego i merytorycznego projektem, znajdujące się w siedzibie MGOPS ul. Warszawska 12,17-312 Drohiczyn, e-mail: mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl

 

§3

 

Beneficjenci projektu

 

1. W  projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia równocześnie następujące warunki:

 

a) jest osobą w wieku od 15 do 25 roku życia, nieaktywną zawodowo, uczącą się lub kształcącą, zagrożoną wykluczeniem społecznym.

 

b) wyraża zgodę na uczestnictwo w Projekcie. 

 

c) złożyła kompletnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy - Deklarację uczestnictwa

 

§4

 

Zasady rekrutacji

 

1. Rekrutacja do Projektu przebiega od 02 stycznia 2009r.; będzie trwała do chwili zakwalifikowania wymaganej liczby beneficjentów.

 

2. Rekrutacja zostanie ogłoszona w lokalnych mediach, na stronie www.mgops-drohiczyn.idl.pl oraz  jako informacja zaprezentowana  potencjalnym Beneficjentom Ostatecznym Projektu.

 

3. Rekrutacja realizowana będzie bezpośrednio w Biurze Projektu.

 

4. Rekrutacja do Projektu będzie odbywała się poprzez złożenie przez kandydata Formularza Zgłoszeniowego – Deklaracji Uczestnictwa (dostępna na stronie  oraz w www.mgops-drohiczyn.idl.plzałącznik nr 1,

 

5. Oryginalne dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu bądź wysłać drogą pocztową na adres Biura Projektu.

 

6. Formularze przesłane w formie elektronicznej lub za pomocą faksu będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym pod warunkiem dostarczenia oryginału najpóźniej do pierwszego dnia szkoleniowego, w którym Beneficjent będzie uczestniczył.

 

7. Każdemu  złożonemu  formularzowi  zostanie  nadany  numer  rekrutacyjny,  określany na podstawie daty i godziny wpłynięcia dokumentu do Biura Projektu.

 

8. Kandydaci,  którzy nie zostali zakwalifikowani na szkolenie z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, tworzą listę rezerwową.

 

9.Kandydaci  zostaną  poinformowani o zakwalifikowaniu się na szkolenie telefonicznie lub na spotkaniu informacyjnym.

 

§5

 

                     Warunki realizacji szkoleń i warsztatów

 

1. Szkolenia i warsztaty realizowane będą od lutego 2009 r. do grudnia 2009r. zgodnie z harmonogramem działań.

 

2. Każdy Beneficjent otrzyma materiały dydaktyczne do szkoleń i warsztatów.

 

3. Udział Beneficjenta we wszystkich zajęciach     szkoleniowych przewidzianych programem i harmonogramem jest obowiązkowy. Na zajęciach będą prowadzone w dziennikach zajęć - listy obecności.

 

4. Beneficjent otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia po zakończeniu całego Projektu.

 

§6

 

Warunki realizacji Projektu

 

1.Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku od 15 do 25 roku życia, nieaktywne zawodowo, uczące się lub kształcące, zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

2.Spotkania będą prowadzone i realizowane od lutego 2010r. do grudnia 2010r. zgodnie z harmonogramem działań.

 

3.W ramach Projektu w 2010r. będą organizowane:

 

- warsztaty z zakresu robotyki (40 godz.)

 

- warsztaty z zakresu budownictwa (40 godz.)

 

- warsztaty z zakresu kosmetologii (55 godz.)

 

- warsztaty stylista (40 godz.)

 

- warsztaty DJ (40godz.)

 

- warsztaty z zakresu Ratownictwa Medycznego (15 godz.)

 

- warsztaty z zakresu projektowania wnętrz (50 godz.)

 

- warsztaty tworzenia stron internetowych (40 godz.)

 

- warsztaty reklamy (60 godz.)

 

- kurs ratownika wodnego (60 godz. - 15 osób)

 

- kurs prawa jazdy kat. „B” (35 osób)

 

Zajęcia organizacji czasu wolnego – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

 

- warsztaty taneczne (80 godz.)

 

- warsztaty umuzykalniające (50 godz.)

 

- warsztaty sportowe (50 godz.)

 

- warsztaty samoobrony (40 godz.)

 

Doradztwo specjalistyczne

 

- 12 godz. zajęć– doradztwo zawodowe

 

-  12 godz. zajęć – zajęcia z psychologiem z zakresu profilaktyki uzależnień 

 

4.Każdy uczestnik Projektu otrzyma materiały dydaktyczne i informacyjno - promocyjne.

 

5.Uczestnik Projektu otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Projekcie po zakończeniu Projektu.

 

§7

 

Ewaluacja Projektu

 

1.Beneficjent zobowiązany jest do wypełniania ankiet – formularzy oceniających skuteczność, efektywność i użyteczność szkoleń i warsztatów oraz kompetencje trenerów.

 

2. Beneficjenci zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym.

 

§8

 

Postanowienia końcowe

 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Burmistrz Drohiczyna zaprasza

Wojciech Borzym

Przyjęcia interesantów:
w każdy poniedziałek
800-1200 i 1600-1630

Przewodniczący Rady Miejskiej: w każdy poniedziałek 9.00 - 12.00

Urząd Miejski

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
tel.: 85 65-65-260
e-mail: um@drohiczyn.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.